ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 29 August 2015

ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും

Fun With Science
ക്ലാസ് VII
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
യൂണിറ്റ്  3 ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും
ചെമ്പരത്തിപ്പേപ്പര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് വിവിധ ലായിനികളില്‍ മുക്കിയപ്പോള്‍..
ഈ പാഠത്തില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ചില വീഡിയോകള്‍
 Download and Use these videos for a better learning.

Experiment-Hcl+Zn 

Fun with science Fun With Science
ക്ലാസ് VII
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
യൂണിറ്റ്  2 പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍
കുട്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ബാറ്ററികൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന കളര്‍ഡിസ്ക്കുകള്‍
No comments:

Post a Comment