ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Sunday, 21 February 2016

മൂന്നു ദിനങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ പഠനയാത്ര.
ആദ്യദിനം പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെ ആയിരുന്നു.
മൂന്നാർ,മാട്ടുപ്പെട്ടി, ഇരവികുളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.
രണ്ടാം ദിനം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ...ചോറ്റാനിക്കര, ത്രിപ്പുണിത്തുറ കൊട്ടാരം, കൊച്ചി കായലിൽ ബോട്ടിംഗ്,ലുലുമാൾ...
മൂന്നാംദിനം ആതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടവും ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്കും.........
51 കുട്ടികളുമായാണ് പഠനയാത്ര പോയത്.......

No comments:

Post a Comment