ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 19 September 2015

അന്വേഷണാത്മക ശാസ്ത്രപഠനം

സ്ക്കൂള്‍ പറമ്പിലെ മണ്ണ് അസിഡിക്കോ ആല്‍ക്കലൈനോ?
കുട്ടികളുടെ മണ്ണ് പരിശോധന
സ്ക്കൂള്‍ പറമ്പിലെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച മണ്ണിന്റെ pHമൂല്യം കണ്ടെത്തുന്നു.

ക്ലാസ് VII
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
യൂണിറ്റ്  3 ആസിഡും ആല്‍ക്കലിയും

No comments:

Post a Comment