ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 26 September 2015

മണ്ണില്‍ പൊന്ന് വിളഞ്ഞപ്പോള്‍...

കൃഷിപാഠം
മണ്ണില്‍ പൊന്ന് വിളഞ്ഞപ്പോള്‍...
കപ്പകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ്
 കപ്പക്കറി കുട്ടികള്‍ക്ക്
പാചകത്തിന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം കുട്ടികളുടേയും സഹായം


 

No comments:

Post a Comment