ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 4 July 2015

വായനാവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് ലൈബ്രറികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോള്‍


ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകവിതരണം


അമ്മമാരുടെ പുസ്തക ക്ലിനിക്ക്

കീറിപ്പോയ ഏതാണ്ട് നൂറോളം പുസ്തകങ്ങള്‍ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് അമ്മമാര്‍ ബൈന്റുചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment