ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Sunday, 19 July 2015

പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍... !

പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍
ക്ലാസ്VII
അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
യൂണിറ്റ്- 2  പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍
പ്രകാശം വിവധ വസ്തുക്കളില്‍ തട്ടുമ്പോള്‍...
ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കള്‍ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപതിപ്പിക്കുന്നു?
കുട്ടികള്‍ സംഘമായി തിരിഞ്ഞ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു..


No comments:

Post a Comment