ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 25 July 2015

ചാന്ദ്രദിനം

എല്‍.പി.വിഭാഗം കുട്ടികള്‍ ചാന്ദ്രദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമര്‍ പത്രം തയ്യാറാക്കുന്നു.


യു.പി.വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്വിസ്. ചാന്ദ്രദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികള്‍ ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കി.No comments:

Post a Comment