ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 30 July 2016

വായന


'പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഒരു പുസ്തകം' പരിപാടി ആരോമലിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

No comments:

Post a Comment