ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 30 July 2016

ഇവർ വിജയികൾ..

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ശേഷം ക്ലാസ്സ്ലീഡർമാർ സ്‌കൂൾലീഡർ ധനിത്ത് കൃഷ്ണനൊപ്പം..
ഇടത്തുനിന്നും-അശ്വിൻ(3),ശ്രീനന്ദ്(4),ശ്രീഹരി(5),ഗീതു(6),കീർത്തന(7എ),ഗോപിക(7ബി).
ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ ക്ലാസ്സ്.

No comments:

Post a Comment